Közérdekű adatok

Adatigénylésre vonatkozó tájékoztató

A BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. jelen tájékoztatóban foglaltakkal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) meghatározott kötelezettségének tesz eleget.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. az igény tudomására jutását követően az Infotv. – és a vonatkozó egyéb jogszabályok – által meghatározottak szerint eleget tesz.

A BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. részére benyújtott közérdekű adat megismerésére irányuló igények teljesítéséről a Kommunikációs Osztály az Operatív és Jogi Igazgatóság közreműködésével gondoskodik.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igény benyújtásának két módja van.
1. Írásban a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének címezve
– Postai úton: a 1277 Budapest 23. Pf.: 55.
– Elektronikusan: az info@bmsksport.hu címre.
2. Szóban
– Telefonon: a +36-1-398-8970 telefonszámon.

Jogorvoslat : Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.), vagy a Fővárosi Törvényszékhez (1363 Budapest, Pf. 16. – 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat a teljesítés megtagadásának közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül.

Letölthető dokumentumok